OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ogłasza zamówienie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Krok do Samodzielności” – realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PCPR Lipsko planuje w roku 2010 organizację bloków szkoleniowych obejmujących szkolenia zawodowe oraz dotyczących kwalifikacji uniwersalnych związanych z aktywną integracją społeczną i zawodową. Uczestnikami szkoleń będzie 22 osoby (osoby niepełnosprawne oraz zaliczające się do grup opuszczających rodziny zastępcze, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej), mające trudności z integracją zawodową i społeczną.

Ogłoszenie dotyczy dwóch bloków szkoleniowych:

Zadanie 1 - Trening kompetencji życiowych i społecznych

Zadanie 2 - Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Networking i Port folio)

Poniżej zamieszczono materiały do pobrania zawierające informacje dotyczące szczegółów zamówienia oraz wzory formularzy.


Informacje o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Formularze:

załącznik 1 - oferta  załącznik 2 - wzór umowy  załącznik 3 - oświadczenie

załącznik 4 - wykaz usług  załącznik 5 - wykaz osób i podmiotów  załącznik 6 - wykaz podwykonawców

załącznik 7 - oświadczenie o wymaganych uprawnieniach


UWAGA!      DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW      UWAGA!

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCPR/POKL/1/10 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych” i „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Networking i Portfolio) /wyjazdowe/.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych” i „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (Networking i Portfolio) /wyjazdowe/.

Zakres modyfikacji jest następujący:

Poprawiono warunki udziału w postępowaniu opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tych warunków punkt 1 podpunkt 3 a „Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia. Prowadzący szkolenia powinni posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności psychologia, socjologia, ekonomia oraz certyfikaty ukończenia szkoleń trenerskich, ponadto posiadać 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych szkoleń”.

Termin składania ofert: 22.06.2010r. godz. 07:15

Termin otwarcia ofert: 22.06.2010r. godz. 07:30

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia